Müügitingimused


Kasutustingimuste käesolev redaktsioon on kehtiv alates 5.01.2019.

1. KASUTUSTINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED

Mulasabaka OÜ, registrikood 14181502, aadress Muraste tee 3-17, Harjumaa, 76905, e-posti aadress gita@gita.ee

Koduleht – internetikeskkond ja e-pood domeenil www.gita.ee ja kõik selle alalehed.

Kasutaja – Mulasabaka teenuseid kasutav isik, kes viibib või on viibinud Kodulehel ja/või ostab Kodulehe vahendusel Mulasabakalt Kaupu. Kasutaja võib olla Kodulehel registreeritud või registreerimata kasutaja. Registreeritud kasutajaks loetakse Kasutaja, kellel on Kodulehel kasutajakonto.

Kaup – Kodulehe vahendusel Mulasabaka poolt müüdav Kaup.

Kaupmees – isik, kelle Kaupa Mulasabaka Kodulehe vahendusel müüb.

Kasutustingimused – käesolevad tingimused, mida kohustuvad täitma kõik Kasutajad Kodulehe kasutamisel ja Kodulehe vahendusel tehingute ja toimingute tegemisel.

Müügileping – Kodulehe vahendusel Kasutaja ja Mulasabaka vahel sõlmitav leping Kauba müügi kohta. Müügilepingu kinnitus – Mulasabaka poolt e-posti teel Kasutajale väljastatav kinnitus Müügilepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta.

Müügilepingu tingimused – Mulasabaka poolt määratud ja Müügilepingus märgitud Kauba müügi tingimused (sh Kauba hind, omadused, makse- ja transporditingimused jms).

Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega ja kelle elukoht on Eestis või Euroopa Liidu liikmesriigis.

Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.

2. KASUTUSTINGIMUSTE KEHTIVUS, KOHALDAMINE JA MUUTMINE

1.Kasutustingimused hakkavad Kasutaja suhtes kehtima hetkel, kui Kasutaja annab Kasutustingimustega nõustumise kohta elektroonilise kinnituse (Kodulehe kasutamise käigus, Kodulehel registreerimise käigus või Kauba ostutellimuse vormistamise käigus) või asub Kodulehte muul viisil kasutama. Kasutustingimused esitatakse Kasutajale aktsepteerimiseks viisil, mis võimaldab need Kasutajal enda arvutisse salvestada ja neid hiljem taasesitada, lisaks avaldatakse kehtivad Kasutustingimused Kodulehel.

2.Kasutustingimused kehtivad Mulasabaka ja Kasutaja vahel tekkivatele õigussuhetele seoses Kodulehe kasutamisega. Kodulehe kasutamise all mõeldakse eelkõige Kodulehel pakutava kauplemiskeskkonna funktsioonide kasutamist Kaupade ostmiseks Mulasabakalt või Kaupadega tutvumist Kodulehe vahendusel, aga ka Kodulehel muude Mulasabaka poolt pakutavate funktsioonide kasutamist.

3.Kasutustingimused kohalduvad kõikidele Kodulehe kasutajatele.

4.Kasutajal ei ole kohustust ennast Kodulehel registreerida, kuid Mulasabakal on õigus pakkuda registreerunud Kasutajatele teatud eritingimusi, nt soodsamaid tingimusi Kodulehe kaudu ostude sooritamisel (sh registreeritud Kasutajatele mõeldud sooduskampaaniad), võimalust koguda oma ostudelt boonust vms.

5.Lisaks Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja ja Mulasabaka vahelisi suhteid Transporditingimused, Maksetingimused ja muud tingimused/ dokumendid, mida ei pea eraldi allkirjastama ning mis on Kasutajale kättesaadavad Kodulehel www.gita.ee või on talle edastatud e-posti teel ja mida loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks lisaks; ning Eesti Vabariigis kehtivad asjakohased õigusaktid. Kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja, et tal on olnud mõistlik võimalus kõigi eelnimetatud tingimuste/ dokumentidega tutvuda ja ta nõustub nendes sätestatud tingimustega.

6.Täpsed Müügilepingule kohalduvad transpordi- ja maksetingimused määratakse enne Müügilepingu sõlmimist

Mulasabaka poolt, mis tähendab, et iga Müügilepingu puhul ei pruugi Kasutajal olla võimalik valida kõigi punktis 2.5. viidatud tingimustes näidatud makse- ja /või transpordiviiside vahel. Vastav teave avaldatakse Kasutajale enne Müügilepingu sõlmimist.

7.Mulasabakal on igal ajal õigus Kodulehte, Kasutustingimusi, Transporditingimusi, Maksetingimusi ja/või muid Kasutustingimuste punktis 2.5 nimetatud tingimusi/ dokumente ühepoolselt muuta ning täiendada, sh Kodulehe osutatavad teenused lõpetada või Koduleht sulgeda. Mulasabaka avaldab teate tingimuste muutmise kohta koos tingimuste uue sõnastusega Kodulehel. Muudetud tingimused jõustuvad nende Kodulehel avaldamise hetkest, kui uutes tingimustes ei ole märgitud teisiti. Kui Kasutaja jätkab pärast uute tingimuste jõustumist Kodulehe kasutamist, loetakse ta uute tingimustega nõustunuks.

8.Mulasabaka soovitab Kasutajal Kasutustingimused aeg-ajalt üle vaadata, et olla kursis hetkel kehtivate tingimustega. Kõik Kasutaja poolt Kodulehe vahendusel tehtavad tehingud ja toimingud alluvad nende tegemise hetkel kehtivatele Kasutustingimustele (sh teised punktis 2.5 viidatud tingimused/ dokumendid), v.a juhul, kui tingimus oli põhjustatud Kodulehe tehnilisest veast.

9.Juhul, kui mõni Kasutustingimuste (või teiste punktis 2.5 viidatud tingimuste) säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

3. Mulasabaka ROLL JA VASTUTUS

1.Mulasabaka võimaldab Kasutajatel kasutada Kodulehte Mulasabakaga Müügilepingu sõlmimiseks ning Kaupmeestel oma Kaupade müümiseks. Müügilepingu täitmise eest vastutab Mulasabaka. Kodulehel avaldatud Kaupade kirjelduse õigsuse, Kauba olemasolu, kättetoimetamise, kvaliteedi, tagastuste jms eest vastutab Mulasabaka. Kaupmees ei ole ega muutu ühelgi tingimusel Mulasabaka ja Kasutaja vahel sõlmitud Müügilepingu pooleks.

2.Mulasabaka ei taga, et Kodulehte on võimalik kasutada kõigi veebisirvijate, arvutitarkvarade ja seadmetega. 3. Mulasabakal on õigus seada Kodulehel piiranguid teatud Kaupade müügile (nt ajaline piirang või piirang, et teatud Kaupu saavad osta ainult registreeritud Kasutajad) või piiranguid Kaupade tarneks teatud riikidesse

(Kasutustingimuste punkt 6.10).

4. KASUTAJA KINNITUSED

Kodulehe kasutama asumisega kinnitab Kasutaja, et ta:

4.1.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid;

4.1.2. on teadlik, et sõlmib Müügilepingu Mulasabakaga ja Mulasabaka vastutab Müügilepingu täitmise eest;

4.1.3. on teadlik, et Kodulehel tellimuse esitamine ja selle eest tasumine toob kaasa siduva Müügilepingu;

4.1.4. on teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Mulasabaka tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas;

4.1.5. on teadlik ja nõustub sellega, et Mulasabakal on õigus töödelda Kasutaja isikuandmeid vastavalt käesolevates Kasutustingimuste punktis 11 ning asjakohastes Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatule;

4.1.6. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

5. KAUPADE HINNAD

1.Kodulehel müüdavate Kaupade hinnad on esitatud Kodulehel eurodes ja sisaldavad kõiki makse, kuid ei sisalda transpordikulu. Transpordikulu tasub Kasutaja lisaks Kauba hinnale.

2.Mulasabakal on õigus korrigeerida Kodulehel pakutava Kauba hinda. Kui Kasutaja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist Kodulehel, siis kehtib tema jaoks hind, mis oli Kodulehel esitatud Müügilepingu sõlmimise momendil, v.a juhtudel, kui Kauba vale hind avaldati Kodulehel tehnilise vea või rikke tõttu.

3.Transpordikulu kuvatakse Kasutajale pärast Kasutaja poolt kättetoimetamise viisi (transporditingimuse) valikut “Ostukorvis” ning märgitakse ka Müügilepingu kinnitusele. Transporditingimused ja nende hinna määrab Mulasabaka.

4.Transpordikulu suurus arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Kasutaja soovib Kaupa toimetada erinevatele aadressidele või kasutada mitut erinevat kättetoimetamisviisi, siis tuleb teha erinevad tellimused.

6. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISE PROTSESS JA OSTUHINNA TASUMINE/MAKSETINGIMUSED

1.Kaupade ja nende kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitletakse Mulasabaka poolse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks, va juhul kui Kasutaja pidi aru saama, et tegemist on veaga (näiteks ilmselgelt vale müügihind jms). Kauba kirjelduses on toodud Kauba nimetus, tootekood (kui Kaubal on tootekood), ühikuhind ja põhiomadused. Kodulehel kuvatud fotod Kaupadest on illustratiivse tähendusega. Kaubad on unikaalsed tooted ja võivad fotol kujutatust erineda näiteks värvitooni jms materjali omaduste osas.

2.Kaupade ostmiseks valib Kasutaja Kodulehel välja Kauba/Kaubad, mida ta soovib osta, lisades vastava(d) Kauba(d) „Ostukorvi“. Mulasabakal on õigus määrata minimaalne ostukorvi summa. Kui selline summa on määratud, puudub Kasutajal võimalus Müügilepingu sõlmimiseks väiksema summa ulatuses.

3 .Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Kasutaja pärast Kaupade väljavalimist („Ostukorvi“ lisamist) nõutavad andmed, valib pakutavate viiside hulgast Kauba kättetoimetamise viisi ja määrab pakutavate võimaluste hulgast Kauba kättetoimetamise koha, samuti valib pakutavate viiside hulgast Kauba eest tasumise viisi, ning kinnitab seejärel Müügilepingu sõlmimise soovi, klikkides nupule/ikoonile „Kinnita tellimus“. Müügileping loetakse sõlmituks Kasutaja poolt tellimuse kinnitamisega ning sellest hetkest kohustub Kasutaja tellimuse eest tasuma. Kasutaja poolt „Ostukorvi“ lisatud kaupu enne Müügilepingu sõlmimist ei broneerita.

4.Pärast Müügilepingu sõlmimist on Kasutajal võimalik Müügilepingut muuta (nt muuta eritellimuse toote puhul).

Mulasabakale edastatud infot, osade Kaupade ostmisest loobuda, muuta transpordi- või maksetingimusi) ainult kokkuleppel Mulasabakaga, teavitades Mulasabakat Müügilepingu muutmise soovist viivitamatult e-posti aadressil: gita@gita.ee. Mulasabakal on õigus keelduda Müügilepingu muutmisest. Kui Müügilepingu tingimusi on pärast esialgse Müügilepingu sõlmimist kokkuleppel Mulasabakaga muudetud, kehtivad Kasutaja suhtes uue kokkuleppe järgsed Müügilepingu tingimused.

5.Müügilepingu jõustumiseks tuleb Kasutajal tellimuse eest tasuda Mulasabaka poolt määratud makseteenust pakkuva isiku vahendusel (nt pangalingi kaudu või krediitkaardiga). Mulasabaka on isikuandmete vastutav töötleja, Mulasabaka edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Juhul, kui Kasutaja valib tellimuses tasumise viisiks pangalingi või krediitkaardi, siis saadab Mulasabaka Kasutaja avaldatud e-posti aadressile pärast makse teostamist Kauba müügi arve, millel on märge, et arve on tasutud.

6.Müügilepingu jõustumise järel saadetakse Kasutaja avaldatud e-posti aadressile Müügilepingu sõlmimise kohta automaatne Müügilepingu kinnitus, milles märgitakse:

 1. a)  Müügilepingu number;

 2. b)  Kauba müügi kuupäev;

 3. c)  Iga ostetud Kauba nimetus, hind ja tasutud summa;

 4. d)  Kaubakättetoimetamiseviis,aegjakättetoimetamiseaadress;

 5. e)  Kauba transporditasu;

 6. f)  müüja nimi, aadress ja kontaktandmed. Mulasabakal on õigus nõuda Kasutajalt enne Kauba üleandmist Müügilepingu kinnituse esitamist.

7.Müügileping jõustub tellimuse eest tasumisega ning Müügilepingu jõustumise hetkest tekib Mulasabakal kohustus ostetud Kaup Kasutajale üle anda.

8.Kui Kasutaja tellimuse eest ei tasu, siis Müügileping ei jõustu ning sellisel juhul loetakse, et Müügilepingut ei ole sõlmitud.

9.Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse Mulasabaka serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja veebisirvija või arvuti vms seadme ajale.

10.Kasutaja saab Kodulehe vahendusel sõlmida Müügilepingut Kaupade ostuks ja kättetoimetamiseks järgmistesse riikidesse: Eesti Vabariik, Läti Vabariik, Leedu Vabariik ja Soome Vabariik. Kaupade ostu ja kättetoimetamise muudesse riikidesse võimalikkuse väljaselgitamiseks tuleb Kasutajal võtta Mulasabakaga eraldi ühendust. Kaupade tellimisel väljapoole Euroopa Liidu riike võivad Kaubale kohalduda impordiga seotud kohustused ja maksud (nt tollimaks, käibemaks), mis tasutakse Kauba tellimise sihtriiki. Sellised kohustused täidab ja maksud tasub Kasutaja ning need ei sisaldu Kauba hinnas. Mulasabaka soovitab Kasutajal tutvuda sihtriigi võimalike impordimaksudega enne Kauba tellimist.

7. KAUPADE KÄTTETOIMETAMINE/TRANSPORDITINGIMUSED

1. Konkreetse Kauba kättetoimetamise viisi ja koha valib Kasutaja tellimuse vormil ning vastav kättetoimetamise viis ja koht ühes kättetoimetamise aja ja hinnaga esitatakse Müügilepingu kinnituses. Eesti kliendile on valikus I Omniva pakiautomaat (3.39 EUR). Eestist väljapoole pakkide saatmiseks kasutame Omnivat.

2.Kauba kättetoimetamine Kasutajale toimub vastavalt Müügilepingus kokkulepitud transporditingimustele pärast seda, kui Kasutaja on Kauba eest vastavalt Kasutustingimuste punktile 6.5 tasunud. Müügilepingu kinnitusel toodud kättetoimetamise aeg kehtib juhul, kui Kasutaja on tellimuse eest vastavalt Müügilepingule tasunud. Tarneaeg võib edasi lükkuda Müügilepingu sõlmimise ja ostuhinna laekumise vahele jäävate päevade võrra.

3. Eesti-sisene tarneaeg jääb enamjaolt 3-5 tööpäeva vahemikku, välismaale tellides 2-14 tööpäeva. Toodud tarneajad on hinnangulised ning me ei garanteeri alati tarnet märgitud ajavahemikus, kuna lõplik tarneaeg sõltub transpordipartneritest. Mulasabakal on õigus tarneaega pikendada kuni seitsme tööpäeva võrra, kui esinevad objektiivsed Mulasabakast sõltumatud põhjused, mis tingivad viivituse Kauba kättetoimetamisel, või pikemalt kui seitse tööpäeva, kui Mulasabaka ja Kasutaja on tarneaja pikendamises e-posti teel kokku leppinud.

4.Mulasabaka teavitab Kasutajat viivitamatult Kauba kättetoimetamise aja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest.

5.Juhul, kui Kasutaja kaotab Kauba kättetoimetamisega hilinemise tõttu (s.h punktis 7.3 nimetatud tarneaja edasilükkamise tõttu) huvi Kauba ostmise vastu, on tal õigus esitada avaldus Müügilepingust taganemiseks. Taganemise korral tagastatakse Kasutaja poolt Müügilepingu alusel tasutud summa (sh. transpordikulu) 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest.

6.Kauba kättetoimetamise eest Kasutajale vastutab Mulasabaka. Mulasabaka ei vastuta Kaupade kättetoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

7.Kauba Kasutajale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks Kauba üleandmisel Kasutajale endale või tema esindajale. Mh loetakse esindajaks Kasutaja elu- või asukohas asuvad täisealised isikud, kes Kauba vastu võtavad, samuti isikud, kellele Kasutaja on avaldanud Kauba pakiautomaadist kättesaamiseks vajalikud andmed (nt pakiautomaadi asukoha ja uksekoodi). Kauba üleandmine viibib Kasutajast tuleneval põhjusel, kui Kaupa ei saa üle anda, kuna Kasutajat või tema täisealist esindajat ei viibi kättetoimetamiskohas või Kasutaja või tema esindaja ei lähe Kaubale ettenähtud aja jooksul järele. Sellisel juhul kannab Kasutaja kõik tarne viibimisega seotud kulud.

8.Kui Kaup toimetatakse Kasutajani kulleri vahendusel, siis antakse Kaup Kasutajale üle koos saatelehega. Kui Kaubal esineb (väliseid) vigastusi, on Kasutajal õigus Kaupa mitte vastu võtta ja märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Allkirjastades saatelehe kinnitab Kasutaja, et Kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (Kaubal ei ole väliseid vigastusi).

9.Kaupade juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Kasutajale üle Kauba Kasutajale (sh tema esindajale) üleandmise hetkel.

8. TARBIJA TAGANEMISÕIGUS

1.Tarbijast Kasutajal on õigus 14 päeva jooksul Kauba kättesaamisest Müügilepingust taganeda ja ostetud Kaup Mulasabakale tagastada. Kasutustingimuste punkt 8 kehtib üksnes Tarbijale (füüsilisest isikust Kasutajale), s.t juriidiliste isikute poolt Kodulehel sooritatud ostu puhul Kauba tagastamist ei võimaldata.

2.Tagastatav Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Kasutajal tuleb ostetud Kauba originaalpakend avada ettevaatlikult, seda mitte rikkudes.

3.Taganemisõigus ei kehti sellistele Kaupadele, mis on valmistatud, arvestades konkreetse Kasutaja isiklikke vajadusi või konkreetse Kasutaja tingimuste kohaselt. Mulasabakal ei ole tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel kohustust võtta tagasi järgmisi Kaupu, kui nende pakend on pärast Kasutajale kättetoimetamist avatud: aluspesu, sukad, ujumisriided, kõrvarõngad, parfüümid, kosmeetika jms.

4.Müügilepingust taganemiseks tuleb Kasutajal 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest esitada Mulasabakale taganemisavaldus, kasutades tüüpvormi, mis on kättesaadav: www.gita.ee või esitades muu ühemõttelise taganemisavalduse Mulasabaka e-posti aadressile: gita@gita.ee

5.Taganemisõiguse kasutamise korral saadab Kasutaja Kauba Mulasabakale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest tagasi, kasutades selleks sama transpordiviisi, mida Mulasabaka kasutas Kauba Kasutajale kättetoimetamiseks. Kui Kaup on Ostjale lähetatud Kaupmehe poolt, tuleb ka Kaup tagasi saata Kaupmehe aadressile. Kauba tagastamisega seotud transpordikulu kannab Kasutaja.

6.Mulasabaka tagastab 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest Kasutajale Kasutaja poolt tasutud ostuhinna ja Kasutaja tasutud Kauba kättetoimetamise transpordikulu, eeldusel, et Kasutaja on talle sama aja jooksul Kauba tagastanud või esitanud tõendi, et ta on Kauba tagasi saatnud. Mulasabakal on õigus keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni on Kauba tagasi saanud või kuni Kasutaja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. Juhul, kui Kasutaja tellimus sisaldas mitmeid Kaupu ja tellimus tagastatakse osaliselt, võib Mulasabaka tagastada kättetoimetamiskulu proportsionaalselt tagastatud Kaupade kogusega.

7.Kauba tagastamise transpordikulu (sh posti- ja tarnekulu) kannab Kasutaja. Mulasabakal on õigus tasaarvestada Kauba tagastamise transpordikulu Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.

8.Kui tagastatav Kaup on kahjustatud, vastutab Kasutaja Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja Kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda Kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Kasutaja käsitsema ja kasutama Kaupa üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt teha poes. Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise korral on Mulasabakal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga. Juhul, kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestuses näidatud Kauba väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud Kauba väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsioonis süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi abi. Sõltumatu ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Kasutaja ja Mulasabaka vahel, v.a juhul kui ühe poole seisukoht osutub ilmselgelt põhjendamatuks, millisel juhul maksab kulude eest pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

9. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

9.1.Kasutajal on õigus esitadaMulasabakale Kauba lepingutingimustele mittevastavusest tingitud pretensioone kahe aasta jooksul arvates Kauba Kasutajale üleandmisest.

9.2.Kui Kaup on müüdud Tarbijale, siis eeldatakse, et kuue kuu jooksul Kauba Kasutajale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas Kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Kauba või puuduse olemusega ning sellisel juhul peab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse iseloomu välja selgitama Mulasabaka. Mulasabakal on õigus delegeerida Kauba lepingutingimustele mittevastavuse väljaselgitamine edasi Kaupmehele.

9.3.Kasutaja peab teatama Kauba lepingutingimustele mittevastavusest Mulasabakale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada, esitades Mulasabaka e-posti aadressile gita@gita.ee kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni (pretensiooni esitamise avalduse leiad: www.kristelkuslapuu.com) või vähemalt järgmise teabe:

 1. a)  Kasutaja nimi ja kontaktandmed;

 2. b)  Pretensiooni esitamise kuupäev;

 3. c)  Müügilepingu number ja sõlmimise kuupäev;

 4. d)  Kauba puuduse kirjeldus ja Kasutajanõue;

 5. e)  Fotod Kauba puudusest, kui puudus on silmaga nähtav;

 6. f)  Teave selle kohta, et Tarbija soovib saada vastuse postiaadressil ning sellisel juhul vastav postiaadress.

9.4.Mulasabaka kinnitab Tarbija pretensiooni saamist hiljemalt pretensiooni saamisele järgmisel tööpäeval. Mulasabaka teavitab Tarbijat pretensiooni rahuldamisest või mitterahuldamisest 15 päeva jooksul arvates pretensiooni saamisest, kui Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides ei ole sätestatud teist tähtaega. Vastus Tarbijale saadetakse Tarbija märgitud e-posti aadressil, kui Tarbijaga ei ole kokku lepitud teisiti.

9.5.Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul Kauba üleandmisest Kasutajale Kauba parandamise või asendamisega seotud kulud, eelkõige transpordi-, töö-, reisi- ja materjalikulud Mulasabaka. Järgneva 18 kuu jooksul kannab vastavad kulud Mulasabaka üksnes juhul, kui Kasutaja pretensioon oli õigustatud.

9.6.Puudusega Kauba või selle detaili asendamise korral on Mulasabakal õigus nõuda Kasutajalt puudusega Kauba või selle detaili tagastamist.

9.7.Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, kui Mulasabaka keeldub õigustamatult Kaupa parandamast või asendamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist, on Kasutajal õigus Müügilepingust taganeda ja Kaup Mulasabakale tagastada. Mulasabaka kohustub tagastama Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna 14 päeva jooksul arvates põhjendatud taganemisavalduse saamisest, eeldusel, et Kasutaja on talle Kauba tagastanud või esitanud tõendi, et ta on Kauba tagasi saatnud.

9.8.Kui Kasutaja ei teata Mulasabakale Kauba lepingutingimustele mittevastavusest õigeaegselt, siis kaotab Kasutaja õiguse nõuda Mulasabakalt Kauba parandamist või asendamist.

9.9.Mulasabaka ei vastuta:

9.9.1. Kasutajast tingitud Kauba kahjustumise eest;

9.9.2. Kauba puuduste eest, mis on tingitud Kauba mittesihipärasest kasutamisest;

9.9.3. Kauba loomuliku füüsilise kulumise eest Kauba tavapärasel kasutamisel;

9.9.4. Kauba puuduste eest, mis on tingitud Kauba kasutamisest tingimustes või viisil, mille puhul saab eeldada tavapärasesest kiiremat kulumist;

9.9.5. muudel seaduses sätestatud juhtudel.

10. Mulasabaka ÕIGUS MÜÜGILEPINGUST TAGANEDA

10.1.Mulasabakal on õigus Kasutajaga sõlmitud Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:

10.1.1. tellitud Kaup puudub Kaupmehe laos ja seda ei ole võimalik mõistliku aja jooksul hankida, valmistada või asendada muu Kaubaga või Kasutaja keeldub Mulasabaka pakutavast asenduskaubast; 10.1.3. Müügilepingu täitmist takistab vääramatu jõuna käsitletav asjaolu;

10.1.4. muul õigusaktides sätestatud põhjusel.

10.2.Kui Mulasabaka on Müügilepingust taganenud, tagastab ta Müügilepingu alusel tasutud ostuhinna Kasutajale 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse (teate) tegemisest.

11. PRIVAATSUS JA ANDMEKAITSE

11.1.Kodulehte kasutama asudes kinnitab Kasutaja, et ta on tutvunud käesolevas punktis sätestatud privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ning aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta. Mulasabaka on isikuandmete vastutav töötleja, Mulasabaka edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

11.2.Mulasabaka töötleb järgmisi Kasutaja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, sugu, mõõdud, ostueelistused, telefoninumber (sh mobiiltelefoni number), sünniaeg, isikukood, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), võrguidentifikaator (nt IP aadress, küpsised), elektronposti aadress, Kauba kättetoimetamise viis, Kauba eest tasumisel kasutatud makseviis, Kasutaja panga ja krediitkaardi andmed (Kasutaja kasutatav pank, pangakonto number, krediitkaardi number ja väljastaja pank).

11.3.Mulasabaka töötleb Kasutaja isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ja üksnes Kodulehe vahendusel Kasutajale teenuste pakkumiseks (nt Kasutaja automaatne suunamine talle huvi pakkuda võivate Kaupade juurde), Müügilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, Kauba lepingutingimustele mittevastavusest tingitud Kasutaja pretensioonide lahendamiseks ning Kodulehe kasutamisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus ulatuses. Mulasabaka võib edastada Kasutaja isikuandmeid Kaupmehele Kauba lepingutingimustele mittevastavusest tingitud Kasutaja pretensioonide lahendamiseks vajalikus ulatuses. Samuti võib Mulasabaka kasutada Kasutaja isikuandmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele. Kui Kasutaja valib Kauba kättetoimetamise viisiks pakiautomaadi või kulleri, siis on Mulasabakal õigus edastada pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale Kasutaja isikuandmed mahus, mis on vajalik Kauba Kasutajale kättetoimetamiseks. Mulasabaka poolt kasutatavate pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajate nimekiri ühes kontaktandmetega on kättesaadav Kodulehel avaldatud Transporditingimustes.

11.4.Kasutaja on kohustatud Kasutustingimuste punktis 11.2. nimetatud isikuandmeid Mulasabakale esitama (v.a. andmed Kasutaja soo, mõõtude ja ostueelistuste kohta, mille esitamine on valikuline), vastasel juhul ei ole Kasutajal võimalik Kodulehte kasutada ning Kodulehe vahendusel Müügilepinguid Kaupade ostuks sõlmida.

11.5.Mulasabaka ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid Kasutaja eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on õigusaktist tulenev kohustus või kui Kasutustingimustes on sätestatud selline õigus.

11.6.Kui Kasutaja soovib saada Mulasabaka Kaupade pakkumisi, uudiskirju jms teadaandeid, tuleb Kasutajal Kasutustingimustega nõustumise vormil teha vastavas aknas linnukesega märge, millega Kasutaja annab Mulasabakale nõusoleku Mulasabaka pakkumiste, uudiskirjade jms teadaannete saatmiseks elektronposti teel Kasutaja poolt Mulasabakale avaldatud elektronposti aadressile. Kõik pakkumised, uudiskirjad jms teadaanded edastatakse Mulasabaka nimel. Kui Kasutaja on avaldanud eelkirjeldatud viisil soovi saada Mulasabaka pakkumisi, uudiskirju jms teadaandeid on Kasutajal alati õigus nendest loobuda, kasutades selleks pakkumises, uudiskirjas vms teadaandes toodud vastavat hüperlinki.

11.7.Mulasabaka kustutab Kasutaja isikuandmed, kui Kasutaja ei ole kolme aasta jooksul Kodulehte külastanud. 11.8.Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, kui

Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

11.9.Kasutajal on igal ajal õigus nõusolek Mulasabaka poolt tema isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, ilma, et see

mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust. Kasutaja poolt nõusoleku tagasivõtmine ei välista isikuandmete edasist töötlemist Mulasabaka poolt seaduse alusel, Kasutajaga sõlmitud Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks.

11.10.Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Kasutajal õigus saata Mulasabakale e-kiri e-posti aadressile gita@gita.ee.

11.11.Juhul, kui Kasutaja leiab, et teda puudutavate isikuandmete töötlemine Mulasabaka poolt rikub Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

11.12.Isikuandmeid töötleb Mulasabaka OÜ, registrikood 14181502, aadress Muraste tee 3-17, Harjumaa, 76905, e-posti aadress gita@gita.ee

12. POOLTE MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

12.1.Kasutajal on õigus:

12.1.1. postitada Kodulehele kommentaare, Kauba arvustusi jms, juhul, kui Kasutaja on Kodulehel registreeritud

ning tingimusel, et postituse sisu ei ole vastuolus õigusaktidega või heade kommetega ega riiva kolmandate isikute õigusi, sh autoriõigusi. Mulasabakal on õigus Kasutaja postitused enne nende Kodulehel avaldamist üle vaadata ja otsustada, kas postitus Kodulehel avaldada või mitte;

12.1.2. esitada Mulasabakale küsimusi, samuti ideid ja ettepanekuid Kodulehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks, edastades need Mulasabaka klienditeeninduse e-posti aadressile: gita@gita.ee.

12.2.Kasutaja kohustub:

12.2.1. esitama Kodulehe kasutajaks registreerumisel ja Kodulehel Kauba tellimuse vormistamisel täielikult tõeseid

isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

12.2.2. hoidma saladuses kolmandate isikute eest Kodulehel registreeritud kasutajakonto kasutajatunnust ja salasõna

ning Müügilepingut;

12.2.3. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema kasutajakonto alt või tema elu- või asukohas asuvalt IP-aadressilt;

12.2.4. mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

12.2.5. viivitamata e-posti teel informeerima Mulasabaka kõikidest andmetest, mis on muutunud, võrreldes Kodulehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;

12.2.6. mitte lubama sooritada Kodulehel oma identiteedi alt tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.

12.3.Mulasabakal on õigus:

12.3.1. jälgida Kodulehel toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutaja poolt Kodulehe kasutamist kooskõlas

Kasutustingimuste punktis 11 sätestatud privaatsus- ja andmekaitsetingimustega ning Eesti Vabariigis kehtivates

õigusaktides sätestatuga;

12.3.2. saata Kasutajatele pakkumisi, uudiskirju jms teadaandeid vastavalt Kasutustingimuste punktile 11.6.

12.3.3. katkestada Müügilepingu sõlmimine, samuti omal valikul, kas piirata või tühistada põhjusi esitamata

Kasutaja Kodulehe kasutamisõigust, sh muuta ja eemaldada Kodulehelt Kasutaja poolt postitatud teavet või sulgeda Kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldada tal uuesti registreeruda juhul, kui Kasutaja:

 1. a)  rikub Kasutustingimusi, sh nendest tulenevaid Kasutaja kohustusi;

 2. b)  on esitanud Kodulehel kasutajaks registreerumisel või Kodulehe kasutamisel teavet, mis on ebaõige, eksitavja/või ebatäpne;

 3. c)  levitab Kodulehel teadlikult ja tahtlikult valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid,käitub vääritult või kahjustab muud moodi Kodulehte, Mulasabaka või teisi isikuid;

 4. d)  käitub Kodulehel kasutamisel muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivateõigusaktidega.

12.3.4. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Koduleht maha või selle toimimine peatada.

13. POOLTE VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

13.1.Mulasabaka ja Kasutaja vastutavad teineteise ees käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses, arvestades Kasutustingimustes toodud erisusi.

13.2.Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõu mõiste sisustamisel lähtutakse võlaõigusseaduses sätestatust.

13.3.Mulasabaka ei vastuta:

13.3.1. kolmandate isikute poolt põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne (sh pangalingi kaudu) või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Mulasabaka klienditeenindusele e-posti aadressil gita@gita.ee;

13.3.2. Kasutajale tekkinud mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud sellest, et Kasutaja identiteeti, sh Kasutaja Kodulehe salasõna ja kasutajatunnust ja/või Kasutajale teatavaks tehtud Müügilepingut (sh lepingunumbrit) ja/ või Kasutajale Kauba kättetoimetamiseks teatavaks tehtud pakiautomaadi uksekoodi kasutab teine isik;

13.3.3. Kasutajale tekkinud mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud Kauba kättetoimetamise aegade, hindade ja muude tingimuste muutmisest vastavalt käesolevates Kasutustingimustes sätestatule;

13.3.4. Kauba kättetoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud ebatäpsetest või ebaõigetest andmetest;

13.3.5. mittevaralise kahju ja mis tahes kaudse kahju (nt saamata jäänud tulu) eest;

13.3.6. Kasutajale tekkinud mis tahes kahju eest, mis on tingitud asjaolust, et Mulasabaka on kasutanud

õigust Müügilepingust taganeda.

14. INTELLEKTUAALNE OMAND

14.1.Koduleht ja kogu selle sisu, sh kuid mitte ainult Mulasabaka kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, fotod, kaubamärgid jms on Mulasabaka intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand, mida Kasutajal ei ole õigust ühelgi juhul ilma Mulasabaka kirjaliku loata kasutada.

14.2.Kodulehele postituste tegemisega annab Kasutaja Mulasabakale kõik varalised autoriõigused teostena käsitavate postituste suhtes. Kui Kasutajal puudus intellektuaalse omandi õigus postituste tegemiseks (nt Kasutaja postitab kolmanda isiku autoriõigustega kaitstud foto või teksti), vastutab Kasutaja kõikide kolmandate isikute nõuete rahuldamise eest, mis esitatakse Mulasabakale vastavate intellektuaalse omandi õigusete rikkumise eest.

15. POOLTE TEATED

Kõigi Kodulehe teadete ja teabe vahetamine Mulasabaka ja Kasutaja vahel toimub elektrooniliselt teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu või Mulasabaka poolt teabe avaldamisega Kodulehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile ja teate saatmisest on möödunud kaks tööpäeva. Teabe avaldamine Kodulehel (nt Kaupade hindade, transporditingimuste, maksetingimuste, muutmise kohta) jõustub selle Kodulehel avaldamise hetkest, kui teates ei ole märgitud muud jõustumise aega.

16. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

16.1.Käesolevates Kasutustingimustes reguleerimata küsimustes kohaldatakse Kodulehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Mulasabaka ja Kasutaja vahel Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

16.2.Kodulehe kasutamisest, sh Kodulehe kaudu Kaupade ostmisest tekkinud vaidlusi püüavad Mulasabaka ja Kasutaja lahendada vastastikuste läbirääkimiste teel.

16.3.Kui Mulasabaka keeldub Tarbijast Kasutaja kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus pakutud lahendusega, võib Tarbija esitada kaebuse Tarbijakaitseameti juures tegutsevale Tarbijavaidluste komisjonile või nõuda vaidluse lahendamist vastavas Eesti Vabariigi maakohtus. Euroopa Liidu liikmesriigis elav Tarbija võib esitada Kodulehe kaudu tehtud Kaupade ostust tuleneva kaebuse ka veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mis asub aadressil: http://ec.europa.eu/odr.